Materiały prasowe

Opis prac przeprowadzonych od lutego do października 2014 r.

Opis prac przeprowadzonych od lutego do października 2014 r.

W pierwszym półroczu na budowie zrealizowano większość prac konstrukcyjnych. Wykonano 97,9% konstrukcji żelbetowych, do dokończenia pozostał jedynie niewielki fragment kanału technicznego pod byłą stacją transformatorową.

Ukończono w całości konstrukcję stalową stanowiąca zadaszenie dziedzińca, obecnie trwa montaż szklenia świetlika. Do końca października zaszklona będzie cała jego powierzchnia.

Na 90% powierzchni budynku ułożone zostały pierwsze warstwy posadzkowe, obecnie wykonawca przystępuje do wykonywania posadzki właściwej, w której będzie montowane ogrzewanie podłogowe.

Zamontowano wszystkie okna stalowe w latarniach kopuł oraz nową stolarkę okienną od strony dziedzińca oraz na ścianie południowej. Zakończono prace konserwatorskie na elewacji. Malowanie wypełnień murowanych planowane jest na wiosnę 2015 r.

Wykonano ponad 60% tynków wewnętrznych. Trwa również docieplanie stropodachów od strony wewnętrznej. Przed budynkiem od strony południowej wykonywane są dwa zbiorniki retencyjne na wodę deszczową.

Równolegle do robót ogólnobudowlanych postępują prace instalacyjne. Wykonano instalację dolnego źródła ciepła, kanalizację deszczową wewnętrzną i zamontowano większość central wentylacyjnych. Trwa montaż kanałów wentylacyjnych. Dobiega końca instalacja pompy ciepła, która zostanie uruchomiona w tym roku i służyć będzie do ogrzewania budynku. W kanałach technicznych sukcesywnie montowanie jest orurowanie instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i grzewczo-chłodniczej.

Trwa montaż okablowania instalacji energetycznych, teletechnicznych
i niskoprądowych. W sezonie zimowym wykonawca planuje kontynuację prac wykończeniowych wewnątrz budynku oraz  montażu  instalacji.

Całkowite zaawansowanie rzeczowe robót budowlano-instalacyjnych wynosi 71, 5% , a finansowe 60,00%

Rys historyczny

Pawilon Czterech Kopuł, zaprojektowany przez wybitnego architekta Hansa Poelziga i wybudowany w latach 1912-1913, jest częścią kompleksu wystawienniczego wokół Hali Stulecia. Pierwotnie pełnił funkcję ekspozycyjną – w 1913 r. otwarto tam wystawę historyczną upamiętniającą 100. rocznicę zwycięstwa na Napoleonem. W 2006 r., jako jeden z elementów terenów wystawowych przy Hali Stulecia, wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W 2009 r. podpisana została umowa notarialna użytkowania, w wyniku której  Muzeum Narodowe we Wrocławiu przejęło Pawilon Czterech Kopuł od Wytwórni Filmów Fabularnych

 

O PROJEKCIE

 

Cel projektu

Projekt „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” zakłada zachowanie i efektywne wykorzystanie obiektu dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przywrócenie funkcji wystawienniczych Pawilonu Czterech Kopuł.

 

Opis projektu

W wyniku przebudowy, która powinna zakończyć się w czerwcu 2015 r., Muzeum zyska około 6,5 tys. m² powierzchni wystawienniczej. Wewnętrzny dziedziniec zostanie przykryty przeszklonym dachem, co pozwoli na uzyskanie dodatkowego, całorocznego miejsca wystawienniczego. W wyremontowanym obiekcie prezentowana będzie kolekcja polskiej sztuki współczesnej. Przygotowywany projekt ekspozycji zakłada scalenie różnorodnych obiektów według odpowiednio zarysowanej narracji, która stworzy nie tylko czytelny ciąg historyczny i edukacyjny, ale w równym stopniu poprzez odpowiednią aranżację wyeksponuje najciekawsze zjawiska. Nowa siedziba umożliwi prezentację wielu, niepokazywanych dotąd prac w dużym formacie, co wzbogaci narrację ekspozycji i wzmocni jej siłę ekspresji. Wewnątrz oprócz ekspozycji stałej prezentowane będą wystawy czasowe, a na dziedzińcu będą mogły być organizowane m.in. koncerty i przedstawienia teatralne.

Finansowanie projektu

Planowany koszt realizacji Projektu wynosi 86 349 000 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 50 000 000 PLN.

Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego: na wkład własny 28 760 000 PLN, na sfinansowanie budowlanych robót dodatkowych 7 005 738 PLN

 

Terminy realizacji projektu

Rozpoczęcie prac budowlanych ̶ 2013 r.

Zakończenie projektu ̶ czerwiec 2015 r.

Projekt  „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, zarządzanego  przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pokrycie wkładu własnego).

Dla przypomnienia opis prac wykonanych w okresie od maja 2013 r. do stycznia 2014 r., o których informowano na konferencji prasowej w styczniu 2014 r.

W maju 2013 r. rozpoczęto prace budowlane w ramach projektu: „Rewaloryzacja
i przebudowa
Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”. Wzniesiony w 1913 r. obiekt pełnił do niedawna funkcję zaplecza Wytwórni Filmów Fabularnych, a w tym roku zaczyna odzyskiwać swoją pierwotną funkcję. Prace rozpoczęto od rozbiórki elementów wzniesionych w latach powojennych, to znaczy ścian i stropów dzielących budynek na kilkadziesiąt pomieszczeń. Odtworzono w ten sposób pierwotny układ zabudowy. Zdemontowano także wszystkie stare instalacje. W budynku oraz na dziedzińcu wewnętrznym, który docelowo będzie przykryty szklanym dachem, rozpoczęto wykonywanie konstrukcji żelbetowych, w tym kanałów i pomieszczeń technicznych pod poziomem posadzki, w których będą ukryte wszystkie instalacje. Aby wykonać kanały poniżej istniejących fundamentów budynku, musiały być one podbite w technologii jet-grountingu. Polega ona na wstrzykiwaniu zaczynu cementowego pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu w gruncie formują się pale, które przenoszą obciążenie z fundamentów. Zewnętrzne ściany budynku zyskały nową izolację przeciwwodną. Równocześnie są prowadzone prace przy renowacji elewacji. Jej żelbetowe części zostały wyczyszczone oraz poddane reprofilacji, dzięki której odzyskały dawny wygląd. Widoczny już jest docelowy kolor elewacji – w odcieniu zbliżonym do barwy Hali Stulecia. Na częściach murowanych odtworzona zostanie pierwotna struktura tynku. Wszystkie prace konserwatorskie są na bieżąco konsultowane z konserwatorem zabytków. Trzy kopuły pokryto już blachą miedzianą. Na kopule północnej, ze względu na jej zły stan techniczny, zostaną przeprowadzone dodatkowe prace. Kopuła będzie wzmocniona poprzez naklejenie specjalistycznych taśm z włókna węglowego. Dopiero po tych zabiegach zostanie pokryta miedzią. Wymieniono już prawie wszystkie świetliki w dachu. W dwóch kopułach zamontowano nowe okna stalowe wykonane na wzór okien oryginalnych. Barwę stolarki i ślusarki dobrano po przeprowadzeniu badań koloru starych warstw malarskich. Na dachu, który jest traktowany jak „piąta elewacja”, nie będzie widocznych żadnych elementów instalacji. Część central wentylacyjnych zostanie ukryta między dolnym a górnym szkleniem świetlików. Przed zimą udało się wykonać pokrycie dachu. Dzięki temu będzie można prowadzić prace wewnątrz budynku bez względu na pogodę. Na dziedzińcu rozpoczęto wykonywanie odwiertów, które będą wykorzystywane do pozyskiwania energii z gruntu. Zmniejszy to znacznie koszty ogrzewania i klimatyzacji podczas eksploatacji obiektu. Docelowo ma być wykonanych 45 odwiertów, każdy o długości 180 m. Zatem długość wszystkich odwiertów wyniesie łącznie 8 km. W budynku układane są instalacje podposadzkowe oraz kanały wentylacyjne. Wykonano także nową stację transformatorową.

 

 

PROJEKT „REWALORYZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU „PAWILONU CZTERECH KOPUŁ” NA CELE WYSTAWIENNICZE MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.